เกี่ยวกับบริษัท    คุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง  

 

    - ให้ความสำคัญต่อการสร้างความพอใจของลูกค้า

    - เชื่อมั่นในการทำงานร่วมกัน

    - อุทิศตนต่องานอย่างมืออาชีพ โดยมีคุณธรรม

    - ยึดมั่นในหลักการ ระเบียบวินัยการปฏิบัติงานที่ดี

    - พร้อมตอบสนองในทุกสถานการณ์