เกี่ยวกับบริษัท    จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ  

 

      ความตั้งใจของเราที่จะพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล  บริษัทยึดมั่นในจรรยาบรรณ  และต้องการให้กรรมการบริษัทและพนักงานทุกระดับ  ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดปฏิบัติงานบริษัท ดังนี้

1. ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นให้ลูกค้าพึงพอใจโดยการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ  และ ให้บริการที่เป็นเลิศกับลูกค้าของบริษัท

2. ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่มั่นให้มีผลงานที่ดีเลิศอย่างต่อเนื่อง  โดยคำนึงถึงสภาวะความเสี่ยงในปัจจุบัน  และอนาคต บริษัทมีหน้าที่ทำให้เกิดความโปร่งใส ในการดำเนินงาน และ ชื่อเสียงของบริษัท

3. พนักงาน

 พนักงานบริษัท ถือเป็นัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง  บริษัทสรรหา  และ  ว่าลูกจ้างบุคคลากรที่ความสามารถ  และประสบการณืเข้ามาปฎิบัติงานสัมพันธ์กันกับความเจริยเติบโตและความต้องการของบรอษัท  บริษัทพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องให้มีความสามารถในระดับสูง  และ  ให้เงินเดือนและผลประโยชน์ อื่นๆ ที่สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป

4. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริบททำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่  วางตัวเป็นกลาง  โดยไม่กระทำฝักใฝ่  ในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดมุ่งสรางความเจริยให้สังคมและ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

5.ความยุติธรรม

บริษัทเชื่อมั่นในการให้ความยุติธรรมต่อทุกฝ่ายที่มีสัมพันธ์ต่อทางธุรกิจกับบริษัท  และพยายามอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงความลำเอียง  หรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิด  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. ความสามารถและความเชี่ยวชาญ

บริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบในวิชาชีพ  และมุ่งมั่นที่บรรลุผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ  โดยการผสมผสานวิธีการเทคโนโลยี

7.ความพร้อมในการตอบสนอง

บริษัทพร้อมให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า  ต่อสังคม ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ  และปรับเปลี่ยนความต้องการของลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

8.วินัยและการปฎิบัติตามกฏข้อบังคับ

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย  และรับรองว่าการตัดสินในทางธุรกิจ  และการดำเนินการจะเป็นไปตามกฎหมาย  และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  โดยการปฏิบัติตามมาตรฐานจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท  และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของพนักงาน  ความสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่สำคัญสูงสุดของบริษัทอันได้แก่ การเพิ่มมูลค่าสูงสุด  ให้แก่ผู้ถือหุ้น  แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการทำ  ให้เป้าหมายข้างต้นบรรลุผล  ขณะเดียวกันจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจและกิจกรรมใดๆ  ของ บริษัทสามารถแข่งขันได้ดีภายใต้การดำเนินการอย่างจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมาย

    คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติตามคุณลักษณะหลักของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี  อันประกอบด้วย

     - นิติกรรม

     - ความซื่อสัตย์

     - ความโปร่งใส

     - ความรับผิดชอบ

     - ความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่

     - ความเป็นธรรม

     - ความรับผิดชอบต่อสังคม

หลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทนี้สะท้อนถึงคุณค่า  แนวปฏิบัติและทิศทางปฏิบัติ  ภายในของบริษัทตามที่ได้กำหนดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการผู้บริหาร